• V posledních letech je stále více zpochybňována jednostranná, esencialistická představa modernismu a avantgardy, která vznikla na západě, formovala západní kánon dějin umění a určovala diskurs o moderním umění v globálním měřítku. Tato vize byla založena na několika málo centrech moderního umění (Paříž, Berlín, New York), v nichž se odehrává to podstatné. Vylučovala tak z diskurzu množství jiných modernismů a avantgard, které jako by neexistovaly. Přednášky se zaměří na řadu příkladů „jiné“ geografie modernismu a avantgardy v Evropě, Latinské Americe a Asii. Jednotlivé geografické ukázky modernismu a avantgardy jsou „case studies“, které nemohou ukázat bohatost materiálu, jsou tedy výběrem z většího množství příkladů. Cílem je naznačit, jak hluboce byla netradiční místa a regiony zasaženy idejemi modernismu a avantgardy a jak se v různých podmínkách proměňovala jejich náplň. Přednášky budou postupovat od Skandinávie přes Pobaltí, dále se zaměří na Polsko, Maďarsko a Rumunsko, specifický „case study“ bude věnován kubismu jako univerzálnímu jazyku moderního umění, uvedeme příklady Latinské Ameriky a na závěr modernismus v Indii.

  • Seminář je soustředěn napoměrně značné spektrum vizuálního umění 20. století. Jeho smyslem je pracovats texty tvůrců (umělců), analyzovat je ve vztahu k jejich dílu,případně s texty o tvůrcích, tj. kritiků a historiků umění. Interpretace textůbude zejména v zimním semestru v učebně, místy bude prostřídánaseminářem na konkrétním místě, kde se jednotlivé dílo vyskytuje (galerie,muzeum, konkrétní architektura). Cílem je využít také výstavní nabídkuv Praze i ČR pro účely diskusí a reflexe otázek moderního a současnéhoumění, která ovšem v zimním semestru není příliš košatá. Témata semináře (výstavy) jsou sondy do dějinmoderního umění v ČR i ve světě prostřednictvím konkrétního díla (menšímnožině děl) a textu, který se k nim váže či o nich pojednává. K nimjsou připojeny návštěvy architektury, které by probíhaly opět v duchu prezentace myšlenek daného textu ajeho možné vazby na architekturu. Cílem semináře je rozvíjet zkušenost studentů před konkrétním uměleckým dílem, dokázat vystihnout ainterpretovat specifikum tvůrčího myšlení, obsaženého v textech umělců, případněmetodologický postup konkrétního interpreta (uměleckého kritika, historikaumění). Cílem je konfrontovat vždy dané dílo s daným textem, naléztsouvztažné body, ale také zjistit, kdy se výrazně mohou rozcházet.


  • Seminář je zaměřen na široké  spektrum vizuálního umění 20. století, zejména jeho první poloviny. Jeho smyslem je analyzovat některé pojmy a okruhy, které je možné aplikovat na dějiny umění v horizontálních průřezech. Snahou je vyhnout se stylovým a chronologickým charakteristikám a zabývat se problémy (motivy, otázkami), které zahrnují větší spektrum umělců, případně procházejí napříč styly a vývojem.
  • Kurz bude soustředěn na problematiku modernismu, jak se v českém umění projevil od první dekády 20. století a zejména v meziválečném období. Jednotlivé přednášky jsou samostatnými tématickými okruhy, které jsou pro modernismus a avantgardu klíčové a které určují jeho charakteristiku. Bude snaha český kontext dávat do souvislostí s vývojem v Evropě a ve světě, a současně zjišťovat, bylo-li cosi na českém modernismu specifické. Celková koncepce přednášek není chronologická, ale typologická: v každé přednášce je možné se pohybovat ve větším časovém teritoriu, s primárním důrazem na české prostředí.

  • Kurz bude soustředěn na problematiku ruské avantgrady, která měla tak rozsáhlý vliv na vývoj umění ve 20. století. Jednotlivé přednášky se budou zabývat důležitými problémy, ať už z hlediska institucionálního a sociálního (skupiny, výuka), politického (vztah ideologie a umění) či individuálního (tvorba jednotlivých umělců, ovšem v kulturně-historickém kontextu doby). Situace ruského umění před rokem 1917. Realisté, národnici, symbolisté. Primitivismus a lidové umění. Kubismus a rayonismus. Políček veřejnému vkusu.Bolševici a umění. Plán monumentální propagandy . Agitace a propaganda. Vladimír Tatlin a Věž III. internacionály. Proletkult versus Narkompros. Produktivismus. INCHUK. VCHUTEMAS, konstruktivismus a „nový život“. Konstantin Melnikov. Bratři Vesninové, Moisei Ginzburg a sovětská architektura konstruktivismu. Kazimir Malevič. Vasilij Kandiskij. Alexander Rodčenko. Ženy ruské avantgardy. Alexander Archipenko. El Lissickij. Naum Gabo. Antoine Pevsner. Pjotr Miturič. Baranoff-Rossiné. Rudá. Film a fotografie. Avantgarda po Stalinovi.2009 - 2010, letní a zimní semestr, úterý 14.10-15.45

  • Kurz bude soustředěn na problematiku modernismu, jak se v českém umění projevil od  první dekády 20. století a zejména v meziválečném období. Jednotlivé přednášky by měly být samostatnými tématickými okruhy, které jsou pro modernismus klíčové a které určují jeho charakteristiku. Bude snaha

    český kontext dávat do souvislostí s vývojem v Evropě a ve světě, a současně zjišťovat, bylo-li cosi na českém modernismu specifické.  Celková koncepce přednášek není chronologická, ale typologická: v každé přednášce je možné se pohybovat na větším časovém teritoriu, s primárním důrazem na české prostředí.

    2008 - 2009, letní a zimní semestr, úterý 14.10-15.45