Havrda, M.: Počátky křesťanské filosofie
(pokrf)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Vývoj křesťanského myšlení je od samých počátků významně ovlivňován řeckou filosofií, a to z celé řady příčin: Ve vztahu k židovské tradici slouží filosofický jazyk jako nástroj emancipace a univerzalizace křesťanského poselství; ve vztahu k řecko-římskému světu jako nástroj obhajoby křesťanské víry a způsobu života. Dědictví řecké filosofie stojí však též u kořene sporů o smysl křesťanského poselství mezi různými myšlenkovými proudy 2. století, sporů, v nichž se postupně vytvářejí (či vyjasňují) hranice mezi "pravověřím" a "herezí". V neposlední řadě pak filosofie poskytuje křesťanům nástroje kritiky filosofie samé. Jestliže v některých novozákonních textech a "školách" první poloviny 2. století (později označovaných jako "hereze") lze postoj křesťanů k řecké filosofii charakterizovat jako implicitní přejímání a reinterpretaci filosofických motivů (která je zároveň určitou, zprvu hlavně etickou, později i "divoce" metafyzickou interpretací kérygmatu), s rozmachem tzv. apologetické literatury (asi od poloviny 2. století) se vztah mezi křesťanstvím a filosofií začíná pojednávat výslovně. V této souvislosti se objevuje myšlenka, podle níž křesťanství samo je filosofií v původním slova smyslu, později zpřesněná tak, že křesťanská víra (jakožto nezbytná podmínka) takovouto filosofii umožňuje. Vzniká tak, přinejmenším jako projekt a rozvrh, žánr křesťanské filosofie, která se (v distanci vůči filosofii řecké) považuje za filosofii "pravou". Cílem kurzu je představit tento spletitý vývoj raněkřesťanského myšlení na vybraných textech dokumentujících jeho různé podoby a fáze, počínaje novozákonní Epištolou Římanům, přes referáty o heretických naukách, dále v apologetické a protignostické literatuře, a konče Origenovou polemikou proti Kelsovi.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu