Úvod do analýzy diskurzu
(Úvod do DA)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Proč událostem a problémům rozumíme a mluvíme o nich právě tak a ne jinak? Proč v určitém
kontextu a z určité pozice říkáme právě to a ne něco jiného? Přeneseno do prostoru politického, proč
se mluví o politických problémech zrovna tak a ne jinak? Proč si některé pozice získávají souhlas a jiné
zůstávají neslyšitelnými? V kurzu se soustředíme na tyto otázky při zkoumání politických kontroverzí
kolem menšinových politik, rasismu, enviromentálních politik, politik řídících genderové rozdíly,
apod. a pokusíme se osvojit si kritické a interpretativní přístupy ke všemu, co se v politickém životě
jeví jako dané - k vymezení problémů, k výběru pojmů, k využití metafor, k připisování identit
jednotlivým aktérům apod. Za tímto účelem se postupně seznámíme s různými přístupy k analýze
diskurzu a na případových studiích, které tyto přístupy využívají, posoudíme, jaké jsou jejich
přednosti, jejich limity a jejich potenciál.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu